Efterbevakning

För vår del tar inkassot inte slut även om gäldenärskunden konstateras medellös efter utsökningsinkasso och fordringarna avskrivs som kreditförluster. Bästa möjliga inkassoresultat kräver långsiktigt arbete och i sådana fall överför vi fordringarna till efterbevakning. Efterbevakning kan också bli aktuellt om gäldenärskunden av någon orsak inte har kunnat nås under den egentliga inkassoprocessen.

Våra kundrådgivare övervakar gäldenärskundens ekonomiska situation och ser till att fordringen inte preskriberas. Genom att förnya ärendet hos utsökningen tillräckligt ofta, säkerställer vi att domen behåller sin laga kraft under hela efterbevakningstiden. Då vi får vetskap om att kundens betalningsförmåga har förbättrats, inleder vi inkassoprocessen på nytt.  Under efterbevakningen använder vi i första hand inkasso per brev och utsökningsinkasso.

VI BEVAKAR DINA INTRESSEN UNDER SKULDSANERINGEN OCH FÖRETAGSSANERINGEN

Vid betalningssvårigheter kan ett företag ansöka om företagssanering och en privatperson om skuldsanering. I båda fallen kan vi fungera som intressebevakare för vår uppdragsgivare och vid behov skaffa ett skriftligt utlåtande till tingsrätten för uppdragsgivarens del.

Efterbevakning är en del av vår omfattande och dynamiska inkassoprocess. Bekanta dig närmare med våra kundcentrerade inkassotjänster.

Vi uppdaterar ditt företags inkassoprocess till en ny tid.

I vår webbtjänst kan du direkt ta i bruk våra kundinriktade inkassotjänster.


“Verksamheten är lösningsinriktad, våra kunder behandlas väl, verktygen är effektiva och informationsflödet fungerar.”

Anna Hillman, ekonomichef Finland och Baltikum, KONE Hissit Oy

Läs mer