Juridiskt inkasso

I egenskap av den nya tidens inkassobyrå strävar vi alltid efter att aktivt hjälpa gäldenärskunden i stället för att tillämpa rätlinjiga prestationer. Om gäldenärskunden inte trots våra ansträngningar betalar fordran eller avtalar med oss om en betalningsplan under den frivilliga inkasson, kan vi överföra ärendet till juridiskt inkasso.

UTSÖKNINGSINKASSO AV OSTRIDIGA FORDRINGAR

Juridiskt inkasso i sin enklaste form förekommer i fall där fordringen är tydlig och ostridig. För dessa fordringar kan vi för uppdragsgivarens del med en summarisk stämningsansökan begära ett tingsrättsbeslut, dvs. en treskodom. När vi har fått domen skickar vi den till utsökningsmyndigheten vid häraden i kundens hemort för indrivning av skulden inklusive räntor och kostnader. Utsökningsinkasso fortsätter tills fordringen har utmätts i sin helhet eller tills skulden inte längre kan indrivas på grund av tidsfristerna i indrivningslagen.

JURIDISKT INKASSO AV STRIDIGA FORDRINGAR

Om det finns meningsskiljaktigheter mellan vår uppdragsgivare och dennes kund i fråga om fordringens belopp eller grunder, behandlar vi fallet som ett tvistemål. Då begär vi utan undantag om uppdragsgivarens samtycke innan inkassot fortsätter med rättsliga åtgärder.

VAL AV EFFEKTIVARE FORTSATTA ÅTGÄRDER

Eftersom vi vill erbjuda våra uppdragsgivare de inkassolösningar som är mest lämpliga för deras bransch och situation, kommer vi alltid tillsammans med uppdragsgivaren överens om det juridiska inkassots förlopp och detaljer. För att garantera att indrivningen lyckas kan vi som en fortsatt åtgärd tillämpa även andra juridiska inkassometoder såsom konkurshot, konkursbevakning, konkursinkasso och olika garantiarrangemang.

Juridiskt inkasso är en del av vår omfattande och dynamiska inkassoprocess. Bekanta dig närmare med våra kundcentrerade inkassotjänster.

Vi kan uppdatera ditt företags inkassoprocess till modern tid.

I vår webbtjänst kan du ta vår kundorienterad inkassotjänst i användning direkt


"Vi har kunnat frigöra medel och personalresurser för utveckling av vår egna kärnverksamhet."

Arim Salci, Country Manager, Northmill Oy

Läs mer